glassfasade 300Gamle isolerruter er farlig avfall

Daglig kasseres 5.000 isolerruter som følge av riving eller oppussing. Disse multiforurensete produktene inneholder miljøgifter som må destrueres forsvarlig.

jente vindu 300Vi forhindrer forurensing.

Siden 1999 har vi hindret spredning av farlige stoffer fra kasserte isolerruter. Vårt arbeid preges av omtanke for mennesker, natur og miljø.

Kasserte isolerruter er multiforurensete produkter som inneholder farlige stoffer. Mest kjent er kjemikaliegruppen PCB, som i Norge ble utfaset etter 1975. Siden 2005 har det vært kjent at produsentene erstattet PCB med andre farlige kjemikalier.

Farlig vindusavfall skal, som annet farlig avfall, utsorteres og behandles særskilt. Det er gjort gjeldende en produsentansvarsordning med tilhørende sorteringskriterier, men denne omfatter ikke andre stoffer enn PCB. Du kan lese mer om denne hos Ruteretur.

Kasserte isolerruter som er farlig avfall grunnet andre kjemikalier enn PCB blir i mindre grad utsortert, og forårsaker derfor spredning av farlige stoffer.